ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО, ОБСЛУЖВАЩО ИЗДАВАНЕТО НА АКТА – ОТДЕЛ АПФСИО

Отдел “Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”:

старши специалист - касиер;
телефон: 064/800-954

електронна поща: ruo@ruopleven.bg
адрес: гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов” № 23, ет.3, стая № 328.

приемно време: от 09.00 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден

 

Отдел “Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”Лице за контакти:

Виолин Стоянов - гл.счетоводител в РУО-Плевен

Телефон:064/841 277

електронна поща: v.stoyanov@ruopleven.bg

адрес: гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов” № 23, ет. 4, стая 435

приемно време: от 09.00 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованиетоПлевен
5800 гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов“ № 23; тел. централа: 064/800954;
електронна поща: ruo@ruopleven.bg; интернет страница: www.ruopleven.bg

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:    /П/
АЛБЕНА ТОТЕВА
Началник на Регионално управление
на образованието – Плевен
със Заповед № РД-08-265/12.04.2022 г.

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация

в Регионално управление на образованието – Плевен

I. Общи положения

Чл. 1 (1)Вътрешните правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от Регионално управление на образованието /РУО/ - Плевен по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/, наричани за краткост „правила", уреждат приемането, регистрирането, разпределянето, разглеждането на писмени заявления и устни запитвания за достъп до обществена информация, изготвянето на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на обществена информация, формите на предоставяне, разходите и начините на тяхното заплащане.

(2) Тези правила не се прилагат за достъпа до лични данни.

(3) За неуредените с тези вътрешни правила въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/.

Чл. 2. Информацията от обществения сектор по смисъла на чл. 2, ал. 3 от ЗДОИ, създадена в РУО - Плевен, се поддържа и в електронен вид.

Чл. 3. Дейността по приемането, регистрирането, разглеждането и изготвянето на решения по ЗДОИ се организира, координира и контролира от определено със заповед на началника на РУО – Плевен длъжностно лице, което има възложени функции във връзка с регламентираната процедура по смисъла на Закона за достъп до обществена информация.

Чл. 4. (1) Субекти на правото на достъп до обществена информация и на правото на повторно използване на информацията са:

 • гражданите на Република България;
 • чужденците и лицата без гражданство;
 • всички юридически лица.

(2) Лицата по ал.1, наричани по-нататък „заявители", могат да упражнят правото си на достъп до обществена информация при условията и по реда на тези вътрешни правила и на ЗДОИ.

Чл. 5. (1) РУО - Плевен осигурява правото на достъп до обществена информация при спазване на следните основни принципи:

 1. откритост, достоверност и пълнота на информацията;
 2. осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;
 3. осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;
 4. защита на правото на информация;
 5. защита на личните данни;
 6. гарантиране на сигурността на обществото и държавата.

(2) РУО - Плевен предоставя на лицата по чл. 4 информация от обществения сектор за повторно използване при спазване на следните основни принципи:

 1. осигуряване на възможност за многократно повторно използване на информация от обществения сектор;
 2. прозрачност при предоставяне на информация от обществения сектор;
 3. забрана за дискриминация при предоставяне на информация от обществения сектор;
 4. забрана за ограничаване на свободната конкуренция.

(3) Осъществяването на правото на достъп до обществена информация и на повторно
използване на информация от обществения сектор не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, здравето на гражданите и морала.

II. Приемане и регистриране на заявленията за достъп до обществена информация

Чл. 6. Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на:

 1. устно запитване;
 2. писмено заявление;
 3. заявление чрез Платформата за достъп до обществена информация, поддържана от Министерския съвет;
 4. заявление изпратено чрез адреса на електронната поща на РУО – Плевен: ruo@ruopleven.bg
 5. чрез Системата за сигурно електронно връчване чрез потребителски интерфейс на адрес: https://edelivery.egov.bg

Чл. 7. (1) Устните запитвания се приемат от определено със заповед на началника на РУО – Плевен длъжностно лице, което отразява в протокол, исканата информация, името на заявителя и адреса за кореспонденция, предпочитаната от него форма за предоставяне на достъп до исканата информация, ако е посочил такава. Протоколът се подписва от заявителя и от служителя, който го е съставил и се регистрира в електронната система за документооборот в Центъра за административно обслужване (ЦАО) – стая 328.

Чл. 8. (1) Писмените заявления съдържат реквизитите по чл. 25 от ЗДОИ, като заявителят може да използва приложения към настоящите правила образец.

(2) Заявлението се счита за писмено, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща на РУО – Плевен: ruo@ruopleven.bg - посочена също и в интернет сайта. В този случай не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

(3) Заявлението се счита за писмено, когато е направено чрез Платформата за достъп до обществена информация, поддържана от Администрацията на Министерския съвет. В този случай не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Определеният със заповед на Началника на РУО- Плевен служител по ЗДОИ осъществява своите функции на администратор-модератор в Платформата за достъп до обществена информация, поддържана от Администрацията на Министерския съвет като публикува на платформата по ал. 1 подадените чрез платформата заявления, решенията по тях и предоставената обществена информация при спазване на изискванията за защита на личните данни по отношение на данните на заявителя.

Чл. 9. Заявленията за достъп до обществена информация и устните запитвания, отразени в протокол, се регистрират в деня на тяхното постъпване в деловодната система на РУО – Плевен съгласно утвърдената индивидуална номенклатура на делата.

Чл. 10. Получените чрез Платформата за достъп до обществена информация и чрез електронна поща заявления се регистрират по реда на чл. 9.

III. Разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация

Чл. 11. Заявленията за достъп и устните запитвания, отразени в протокол, се разглеждат от определения служител, в максимално кратък срок, но не повече от 14 дни след датата на регистриране. В този срок се подготвя и решението или уведомлението по искането и се изпраща на заявителя.

Чл. 12. (1) В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, служителят уведомява заявителя лично срещу подпис или с писмо, изпратено по пощата с обратна разписка, или чрез Платформата за достъп до обществена информация, поддържана от Министерския съвет, или чрез Системата за сигурно електронно връчване.

(2) Заявителят има право да уточни предмета на исканата информация в 30-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1. Срокът за произнасяне тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.

(3) Ако не постъпи уточнение в 30-дневния срок, заявлението се оставя без разглеждане.

Чл. 13. Ако заявлението не съдържа името, съответно наименованието и седалището на заявителя и адреса за кореспонденция или в случай, че заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация в срока по чл. 12, ал. 2, заявлението се оставя без разглеждане на основание чл. 25, ал. 2 от ЗДОИ.

Чл. 14. (1) Срокът за произнасяне по чл. 11 може да бъде удължаван:

 1. с не повече от 10 дни, когато исканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка. В този случай заявителят се уведомява и се посочват причините за удължаване на срока, в който ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
 2. с не повече от 14 дни, когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 изричното писмено съгласие на третото лице трябва да бъде поискано в максимално кратък срок, но не повече от 7 дни срок от регистриране на заявлението.

(3) С искането на съгласието третото лице се уведомява изрично за съдържанието на чл. 31, ал. 4 ЗДОИ и че ако не последва изрично несъгласие в 14-дневен срок, исканата обществена информация ще бъде предоставена в цялост. При изрично несъгласие на третото лице, получено в срока по ал. 2, исканата обществена информация се предоставя в обем и по начин, който не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице.

(4) Ако е получено съгласие от третото лице, информацията, отнасяща се до него, се предоставя при спазване на условията, посочени от третото лице.

(5) Не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на ЗДОИ, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й.

Чл. 15. Когато исканата от заявителя обществена информация се отнася до дейността на администрацията на РУО – Плевен, служителят има право на съдействие от ръководителя на съответното административно звено за предоставяне или непредоставяне на информацията.

Чл. 16. (1) Когато РУО – Плевен не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, заявлението се препраща в 14-дневен срок, за което се уведомява заявителят. В уведомлението се посочват наименованието и адресът на съответния задължен по ЗДОИ субект.

(2) Когато РУО – Плевен не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, заявителят се уведомява в 14-дневен срок за това.

(3) Уведомленията по ал. 1 и 2 не подлежат на обжалване.

IV. Изготвяне на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на обществена информация

Чл. 17. (1) Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация се изготвят и подписват от изрично определения със заповед служител, и в тях задължително се посочват:

 1. степента на осигурения достъп до исканата обществена информация (изцяло или частично);
 2. срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация, който не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението;
 3. мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
 4. формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
 5. разходите по предоставянето на достъп до обществена информация;
 6. други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация, ако има данни за такива.

(2) Решението се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка или чрез Платформата за достъп до обществена информация, поддържана от Министерския съвет, или чрез Системата за сигурно електронно връчване

(3) Решението се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща. В този случай с решението се изпраща и копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните и не се съставя протоколът по чл. 19, ал. 2, като не се заплащат и разходи по предоставянето.

(4) Ако заявителят е променил адреса на електронната поща, без да е уведомил органа, или е посочил неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането й.

(5) Когато заявлението е подадено чрез Платформата за достъп до обществена информация, поддържана от Администрацията на Министерския съвет, от определения служител се публикува в нея подаденото заявление, решението по него и предоставената обществена информация. При публикуването се спазва защитата на личните данни на заявителя, съгласно Закона за защита на личните данни, които се анонимизират.

Чл. 18. (1) Решенията за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се изготвят и подписват от изрично определения със заповед служител и в тях задължително се посочват:

 1. правното и фактическото основание за отказа по ЗДОИ, а в случаите по чл. 17, ал. 2 от ЗДОИ, когато исканата информация представлява търговска тайна, и обстоятелствата, които водят до нелоялна конкуренция между търговци;
 2. датата на приемане на решението;
 3. редът за обжалване на решението с посочване на компетентния съд и срока за обжалване.

(2) Решението за отказ се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка или чрез Платформата за достъп до обществена информация, поддържана от Министерския съвет, или чрез Системата за сигурно електронно връчване;

(3) В случай, че решението за отказ е по заявление, подадено чрез Платформата за достъп до обществена информация, поддържана от Администрацията на Министерския съвет, от определения служител в нея се публикува заявлението и решението, при спазване на защитата на личните данни на заявителя съгласно Закона за защита на личните данни. Заявителят се уведомява за решението и по реда на ал. 3.

V. Форми за предоставяне на достъп до обществена информация и заплащане на разходите

Чл. 19. (1) Достъп до обществена информация се предоставя в предпочитаната от заявителя форма за предоставяне на достъп съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗДОИ, като може да се използва една или повече от тези форми.

(2) Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

(3) Достъпът до обществена информация се предоставя в различна от посочената от заявителя форма, когато:

 1. за нея няма техническа възможност;
 2. е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;
 3. води до възможност за неправомерна обработка на обществената информация;
 4. води до нарушаване на авторски права.

Чл. 20. (1) Достъпът до обществена информация е безплатен. Заявителят дължи да заплати разходите по предоставянето, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето по нормативи, определени с НАРЕДБА № Н-1 от 7.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация както следва:

Вид на носителя

Количество

Норматив за разход

1.

Хартия А4

1 лист

0,01 лв.

2.

Хартия А3

1 лист

0,02 лв.

3.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4

1 стр.

0,02 лв.

4.

Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3

1 стр.

0,04 лв.

5.

CD диск 700 MB

1 бр.

0,26 лв.

6.

DVD диск 4,7 MB

1 бр.

0,30 лв.

7.

DVD диск 8,5 MB

1 бр.

0,67 лв.

8.

USB флаш памет 4 GB

1 бр.

3,46 лв.

9.

USB флаш памет 8 GB

1 бр.

5,72 лв.

10.

USB флаш памет 16 GB

1 бр.

7,93 лв.

11.

USB флаш памет 32 GB

1 бр.

9,47 лв.

(2) Заявителят заплаща определените разходи:

- по банков път по банкова сметка BG82UBBS80023106161300, банков код UBBSBGSF или

- чрез ПОС терминално устройство, разположено в ет. 4, ст. 435, което работи с дебитни или кредитни карти Visa, Visa Electron, MasterCard и Maestro.

- чрез виртуален ПОС терминал на адрес https://pay.egov.bg

VI. Предоставяне на достъп до исканата обществена информация

Чл. 21. (1) Достъп до обществена информация, с изключение на случаите по предоставяне на обществена информация по електронен път, се предоставя след заплащане на определените с решението разходи и представяне на платежен документ.

(2) За предоставянето на достъп до обществена информация, с изключение на случаите на предоставяне на обществена информация по електронен път, се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от изрично определения със заповед служител.

Чл. 22. (1) Налице е отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация при:

 1. неявяването му в определения с решението срок, в който е осигурен достъпът до исканата обществена информация;
 2. незаплащане на определените разходи по предоставяне на информацията.

(2) Обстоятелствата по ал. 1 се отразяват от определения служител по съответното заявление или устно запитване.

VII. Предоставяне на право на достъп до информация от обществения сектор и повторно използване на информация от обществения сектор

Чл. 23. Право на достъп до информация от обществения сектор и повторно използване на информация от обществения сектор имат всички граждани на Република България, чужденци и лицата без гражданство, както и всички юридически лица, при условията и по реда на ЗДОИ.

Чл. 24. (1) Достъпът до обществена информация за повторно използване се предоставя въз основа на подадено от заявителя писмено искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване по образец към настоящите вътрешни правила. Искането се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на електронната поща на РУО – Плевен или чрез платформата за достъп до обществена информация или чрез или чрез Системата за сигурно електронно връчване. Когато искането е подадено по електронен път, РУО – Плевен отговаря също по електронен път. В този случай потвърждаване на получаването на отговора не се изисква.

 (2) Подадените искания за предоставяне на достъп до информация от обществения сектор за повторно използване се регистрират по реда на чл. 9 от настоящите правила.

Чл. 25. Исканията за достъп до информация за повторно ползване се разглежда в 14-дневен срок от постъпването им, като следва да се има предвид, че в случаите, когато искането за повторно използване на информация от обществения сектор се характеризира със сложност и изисква повече време за предоставянето й, срокът може да бъде удължен до 14 /четиринадесет/ дни, като на заявителя се изпраща съобщение за необходимото време за предоставяне на информацията не по-късно от 14 /четиринадесетия/ ден от получаване на искането.

Чл. 26. Решенията за предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до информация от обществения сектор за повторно използване са изготвят по реда на глава четвърта от настоящите вътрешни правила.

Чл. 27. Предоставяне на достъп до информация от обществения сектор за повторно ползване се осъществява по реда на глава шеста от настоящите правила и при спазване на условията, изискванията и реда, регламентиран в глава четвърта от ЗДОИ.

Чл. 28. Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информация.

VIII. Годишен отчет

Чл. 29. Ежегодно РУО – Плевен публикува отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация, който включва и данни за направените откази и причините за това /при наличие/.

Заключителна разпоредба

§1. Тези правила се издават на основание чл. 3 от Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието, във връзка с чл. 15а, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.

§2. Изменението и допълнението на тези правила се извършва по реда на приемането им.

§3. Настоящите правила са с последна актуализация, съгласно заповед № РД-08-265/12.04.2022 г. на Началника на РУО – Плевен.

§4. Настоящите правила и образците се публикуват в интернет страницата на РУО – Плевен.

§5. Неразделна част от настоящите правила са образци на:

 1. Заявление за достъп до обществена информация;
 2. Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване;
 3. Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация;
 4. Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация.

 

 

Списък по чл. 15, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация за категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за 2022 г. за сферата на дейност на РУО – Плевен, както и форматите, в които е достъпна

№ по ред

Категория

Място на публикуване

Формат на данните

 1

Описание на правомощията на началника на РУО и данни за организацията, функциите и отговорностите на ръководената от него администрация. Данни за структура и контакти с РУО и служители на РУО

https://www.ruopleven.bg

секция „Структура“ и секция „Нормативни документи“

html

pdf

2

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на началника на РУО по видове

https://www.ruopleven.bg

секция „Административни актове на началника на РУО“

pdf

3

Информация за предоставянето на административни услуги

https://www.ruopleven.bg секция „Административни услуги“, подсекция „Административни услуги и образци на документи“

html

doc

4

Информация за начините за подаване на жалби, сигнали и предложения

https://www.ruopleven.bg секция „Административни услуги“

html

 

5

Информационни масиви с данни за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, с координати за връзка

https://www.ruopleven.bg

секция „Институции“, секция „Хроники на образованието“

xlsx

6

Наименование, адрес, електронната поща, телефон и работното време на звеното в РУО – Плевен, което отговаря за приемане на заявленията за предоставяне на достъп до информация

https://www.ruopleven.bg

секция „Административни услуги“, подсекция „Достъп до информация“

html

7

Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги на гражданите

https://www.ruopleven.bg

секция „Административни услуги“, подсекция „Административни услуги и образци на документи“

html

8

Стратегии, планове, програми и отчети за дейността на РУО - Плевен

https://www.ruopleven.bg

секция „Контролна дейност“

pdf

docx

9

Бюджет и финансов отчет на РУО - Плевен

https://www.ruopleven.bg

секция „Бюджет“

pdf

xlsx

10

Информация за провеждане на обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки

https://www.ruopleven.bg

секция „Профил на купувача“

html

11

Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация, такси и форматите, в които се поддържа информацията, годишен отчет

https://www.ruopleven.bg

секция „Административни услуги“, подсекция „Достъп до информация“

html

docx

12

Информация за условията за обработване на лични данни

https://www.ruopleven.bg

секция „Административни услуги“, подсекция „Защита на лични данни“

html

pdf

13

Обяви за конкурси за държавни служители и за директори на държавни и общински училища от областта

https://www.ruopleven.bg

секция „Текущи новини“ и секция „Конкурси“

html

pdf

14

Информация за подадените декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

https://www.ruopleven.bg

раздел „Декларации по ЗПКОНПИ“

html

15

Информация, подлежаща на публикуване в Портала за отворени данни съгласно решение на Министерски съвет

http://data.egov.bg

csv

xlsx

16

Информация за дейностите по приема на ученици в държавните и общинските училища

https://www.ruopleven.bg

секция „Прием“ и секция „Текущи новини“

html

pdf

docx

17

Нормативни документи по които осъществяват дейността си институциите в системата на предучилищното и училищното образование

https://www.ruopleven.bg

секция „Нормативни актове“

pdf

18

Информация за свободните работни места в образователни институции от област Плевен

https://www.ruopleven.bg

секция „Търсите работа“

html

19

Добри практики

https://www.ruopleven.bg

секция „Добри практики“

pdf

pptx

jpeg

zip

20

Регистър на закрити и преобразувани училища с данни за съхраняване на документацията

https://www.ruopleven.bg

секция „Институции“ и секция „Хроники на образованието“

xlsx

21

План – прием за учебната 2022/2023 г.

https://www.ruopleven.bg

секция “Прием”

docx

pdf

xlsx

html

22

Информация за учители и директори по организацията и провеждането на регионални и национални състезания, олимпиади, конкурси и други ученически изяви

https://www.ruopleven.bg

секция „Ученици“, подсекция „Състезания и олимпиади“ и „Текущи съобщения“

pdf

html

docx

rar

23

Информация за услугите, предоставяни от детските градини и училищата

https://www.ruopleven.bg

секция „Услуги предоставяни от училища и детски градини“

docx

24

Информация за квалификация на педагогическите специалисти

https://www.ruopleven.bg

секция „Учители“

html

pdf

docx

25

Информация за участия в национални проекти и програми

https://www.ruopleven.bg

секция „Проекти“

html

pdf

docx

26

Информация за ученици и родители за НВО и ДЗИ

https://www.ruopleven.bg

секция „Ученици“, подсекции „Национално външно оценяване“ и „Държавни зрелостни изпити“

pdf

html

docx

Списъкът е утвърден със Заповед № РД-08-266/12.04.2022 г. на началника на Регионално управление на образованието - Плевен.

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за достъпа до обществена информация /ДОИ/ в Регионално управление на образованието – Плeвен през 2021 г.

1. Постъпили заявления за достъп до обществена информация. 

Инициатор

Брой постъпили заявления за ДОИ

От граждани на Република България

2

От чужденци и лица без гражданство

0

От журналисти

0

От фирми

0

От неправителствени организации

2

Общ брой:

4

2. Постъпили заявления за достъп до обществена информация по начина на поискване.  

Начин на поискване на ДОИ

Брой

Писмени заявления

0

Устни заявления

0

Заявления по електронен път

4

В т. ч. и чрез платформата за достъп до обществена информация на Министерски съвет

0

Общ брой:

4

3. Постъпили заявления за достъп до обществена информация по вид на информацията.  

Вид на информацията

Брой

Официална информация

0

Служебна информация

4

Общ брой:

4

4. Постъпили заявления за достъп до обществена информация по теми на исканата информация.

Теми, по които е искана обществена информация

Брой

Упражняване на права или законни интереси

2

Отчетност на институцията

0

Процес на взимане на решения

0

Изразходване на публични средства

0

Контролна дейност на администрацията

2

Предотвратяване, разкриване на корупция или нередности

0

Проекти на нормативни актове

0

Други теми

0

Общ брой:

4

5. Разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация.

Решения за

Брой

Предоставяне на свободен ДОИ

3

Предоставяне на частичен ДОИ

0

Предоставяне на ДОИ при наличие на надделяващ обществен интерес

0

Препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение

0

Уведомление на заявителя за липса на исканата обществена информация

0

Отказ за предоставяне на ДОИ

0

Заявления, оставени без разглеждане, причини

0

Общ брой:

3

6. Основания за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация.

 Основания за отказ от предоставяне на ДОИ

Брой

Исканата информация е класифицирана информация, представляваща служебна тайна

0

Исканата информация е класифицирана информация, представляваща държавна тайна

0

Исканата информация представлява търговска тайна, и нейното предоставяне или разпространение би довело до нелоялна конкуренция между търговци

0

Достъпът засяга интересите на трето лице /фирма/ и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация

0

Достъпът засяга интересите на трето лице /физическо лице/ и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация

0

Исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца

0

Служебната обществена информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение /мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации/

0

Служебната информация съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи

0

Други основания

0

Общ брой:

0

7. Срок за издаване на решението за достъп/отказ до обществена информация. 

Срок

Брой

Веднага

0

В 14-дневен   срок

3

В законоустановения срок след удължаването му

0

След срока

0

Общ брой:

3

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за достъпа до обществена информация /ДОИ/ в Регионално управление на образованието – Плeвен през 2020 г.

 1. Постъпили заявления за достъп до обществена информация.

Инициатор

Брой постъпили заявления за ДОИ

От граждани на Република България

1

От чужденци и лица без гражданство

 0

От журналисти

1

От фирми

1

От неправителствени организации

2

Общ брой:

5

 

2. Постъпили заявления за достъп до обществена информация по начина на поискване.

Начин на поискване на ДОИ

Брой

Писмени заявления

1

Устни заявления

0

Заявления по електронен път

4

В т. ч. и чрез платформата за достъп до обществена информация на Министерски съвет

2

Общ брой:

5

3. Постъпили заявления за достъп до обществена информация по вид на информацията. 

Вид на информацията

Брой

Официална информация

0

Служебна информация

5

Общ брой:

5

 4. Постъпили заявления за достъп до обществена информация по теми на исканата информация.

Теми, по които е искана обществена информация

Брой

Упражняване на права или законни интереси

2

Отчетност на институцията

0

Процес на взимане на решения

0

Изразходване на публични средства

2

Контролна дейност на администрацията

1

Предотвратяване, разкриване на корупция или нередности

0

Проекти на нормативни актове

0

Други теми

0

Общ брой:

5

 5. Разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация.

Решения за

Брой

Предоставяне на свободен ДОИ

5

Предоставяне на частичен ДОИ

0

Предоставяне на ДОИ при наличие на надделяващ обществен интерес

0

Препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение

0

Уведомление на заявителя за липса на исканата обществена информация

0

Отказ за предоставяне на ДОИ

0

Заявления, оставени без разглеждане, причини

0

Общ брой:

5

 6. Основания за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация.

Основания за отказ от предоставяне на ДОИ

Брой

Исканата информация е класифицирана информация, представляваща служебна тайна

0

Исканата информация е класифицирана информация, представляваща държавна тайна

0

Исканата информация представлява търговска тайна, и нейното предоставяне или разпространение би довело до нелоялна конкуренция между търговци

0

Достъпът засяга интересите на трето лице /фирма/ и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация

0

Достъпът засяга интересите на трето лице /физическо лице/ и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация

0

Исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца

0

Служебната обществена информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение /мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации/

0

Служебната информация съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи

0

Други основания

0

Общ брой:

0

7. Срок за издаване на решението за достъп/отказ до обществена информация.

Срок

Брой

Веднага

0

В 14-дневен   срок

5

В законоустановения срок след удължаването му

0

След срока

0

Общ брой:

5

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за достъпа до обществена информация /ДОИ/ в Регионално управление на образованието – Плевен през 2019 г.

 

1. Постъпили заявления за достъп до обществена информация.

Инициатор

Брой постъпили заявления за ДОИ

От граждани на Република България

2

От чужденци и лица без гражданство

0

От журналисти

0

От фирми

2

От неправителствени организации

1

Общ брой:

5

2. Постъпили заявления за достъп до обществена информация по начина на поискване.

Начин на поискване на ДОИ

Брой

Писмени заявления

2

Устни заявления

0

Заявления по електронен път

3

Общ брой:

5

3. Постъпили заявления за достъп до обществена информация по вид на информацията.

Вид на информацията

Брой

Официална информация

0

Служебна информация

5

Общ брой:

5

4. Постъпили заявления за достъп до обществена информация по теми на исканата информация.

Теми, по които е искана обществена информация

Брой

Упражняване на права или законни интереси

2

Отчетност на институцията

0

Процес на взимане на решения

1

Изразходване на публични средства

0

Контролна дейност на администрацията

2

Предотвратяване, разкриване на корупция или нередности

0

Проекти на нормативни актове

0

Други теми

0

Общ брой:

5

5. Разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация.

Решения за

Брой

Предоставяне на свободен ДОИ

4

Предоставяне на частичен ДОИ

1

Предоставяне на ДОИ при наличие на надделяващ обществен интерес

0

Препращане на заявлението, когато органът не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение

0

Уведомление на заявителя за липса на исканата обществена информация

0

Отказ за предоставяне на ДОИ

0

Заявления, оставени без разглеждане, причини

0

Общ брой:

5

6. Основания за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация.

Основания за отказ от предоставяне на ДОИ

Брой

Исканата информация е класифицирана информация, представляваща служебна тайна

0

Исканата информация е класифицирана информация, представляваща държавна тайна

0

Исканата информация представлява търговска тайна, и нейното предоставяне или разпространение би довело до нелоялна конкуренция между търговци

0

Достъпът засяга интересите на трето лице /фирма/ и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация

0

Достъпът засяга интересите на трето лице /физическо лице/ и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация

0

Исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца

0

Служебната обществена информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение /мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации/

0

Служебната информация съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи

0

Други основания

0

Общ брой:

0

7. Срок за издаване на решението за достъп/отказ до обществена информация.

Срок

Брой

Веднага

0

В 14-дневен срок

5

В законоустановения срок след удължаването му

0

След срока

0

Общ брой:

5

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

През 2018 г. в Регионалното управление на образованието – Плевен са постъпили 8 броя писмени заявления за достъп до обществена информация от физически и юридически лица (5 от юридически лица и 3 от физически лица). За тях през 2018 година са издадени 8 решения на началника на отдел АПФСИО, изрично определен служител, съгласно заповед № РД-08-4/ 03.01.2018 г. на началника на РУО-Плевен.

На всички постъпили заявления са издадени решения, като две от решенията са за отказ от достъп до обществена информация на заявител, физическо лице.  Причините за отказите са, че исканата информация не е свързана с обществения живот в страната и не  дава възможност на гражданина да си състави собствено мнение относно дейността задължения по закон субект – РУО - Плевен. Исканата информация се намира и при друг задължен субект, като касае конкретно дейността на учебно заведение.

На пет от заявленията е предоставен пълен достъп и на едно решение е предоставен частичен, поради сроковете за съхранение на информацията в РУО.

Пет от решенията са предоставени по електронен път и 3 са на хартиен носител.

За всички постъпили заявления за достъп през 2018 г. са издадени решения в законоустановения срок.

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

През 2017 г. в Регионалното управление на образованието – Плевен са постъпили 12 броя писмени заявления за достъп до обществена информация от физически и юридически лица. За тях през 2017 година са издадени 10 решения на началника на отдел АПФСИО, изрично определен служител, съгласно заповед на началника на РУО-Плевен. Две от заявленията са постъпили през м декември 2017 г. и решенията по тях са издадени през м. януари 2018 г., при спазване на законоустановения срок.

По две от постъпилите заявления е предоставена исканата информация в пълен обем, на посочен електронен адрес и копие на хартиен носител, съгласно волята на заявителите.

На пет от заявленията е предоставен частичен достъп, тъй като за част от исканите данни РУО – Плевен не разполага с информация, но има сведения за нейното местонахождение, до където са препратени съответните заявления. На две от заявленията е предоставен частичен достъп по причина, че РУО съхранява поисканата информация в срок една година, съгласно заповед на министъра на образованието и науката, както и че исканата информация се създава и публикува при друг задължен субект - МОН. От издадените 5 решения за частичен достъп - четири са предоставени на хартиен носител и едно на посочен електронен адрес.

На три от постъпилите заявления е отказан достъп до обществена информация поради законосъобразни причини.

За всички постъпили заявления за достъп през 2017 г. са издадени решения в законоустановения срок.

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

През 2016 г. в Регионално управление на образованието – Плевен са постъпили 6 писмени заявления за достъп до обществена информация от физически и юридически лица. За тях са издадени 6 решения на старши юрисконсулт в РУО - Плевен, изрично определен служител, съгласно заповед на началника на РУО-Плевен.

На три от постъпилите заявления е предоставена исканата информация, съгласно волята на заявителя в писмена форма, а на останалите три са издадени решения за предоставяне на частичен достъп до обществена информация.

Няма неиздадено решение по постъпило заявление.

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

През 2015 г. в Регионален инспекторат по образованието – Плевен са постъпили 4 писмени заявления за достъп до обществена информация от физически и юридически лица. За тях са издадени 4 решения на старши юрисконсулт в РИО - Плевен, изрично определен служител, съгласно заповед № РД-08-118/ 24.01.2013 г. на началника на РИО-Плевен.

На три от постъпилите заявления е предоставена исканата информация, съгласно волята на заявителя в писмена форма, а с едно издадено решение е предоставен частичен достъп за предоставяне на достъп до обществена информация. Няма неиздадено решение по постъпило заявление.

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация   

     През 2014 г. в Регионален инспекторат по образованието – Плевен са постъпили 9 писмени заявления за достъп до обществена информация от физически и юридически лица. За тях са издадени 9 решения на старши юрисконсулт, изрично определен служител съгласно заповед № РД-08-118/ 24.01.2013 г. на началника на РИО - Плевен.

    На седем от постъпилите заявления е предоставена исканата информация, съгласно волята на заявителя в писмена форма, а с две издадени решения е предоставен частичен достъп за предоставяне на достъп до обществена информация. Няма неиздадено решение по постъпило заявление.