Декларация за достъпност на сайта

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Регионално управление на образованието - Плевен

се ангажира да осигури достъп до:

уебсайта си: https://www.ruopleven.bg

в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт на адрес: https://www.ruopleven.bg

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I.  Статус на съответствие

Официалната електронна страница на Регионално управление на образованието – Плевен е в съответствие с WCAG 2.1 ниво А и ниво АА с изключение на неприложимите такива.

II.  Недостъпно съдържание

Всички страници съдържат заглавия от четвърто ниво (h4) и пето ниво (h5), тъй като тези заглавия са информативни и статични и не оказват влияние на  придвижването в уеб страниците. По своята същност съдържанието не е разделено в области.

Въпреки, че се стремим и да Ви осигурим безпрепятствен достъп до информацията на електронната си страница е възможно някога да има затруднения, включително и връзките към външни интернет страници, които ние не контролираме и които може да не покриват стандартите за достъпност.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:

18.05.2020 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:

25.08.2021 г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:

25.08.2021 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията:

Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал.1 или 2 от ЗЕУ, собственик на сайта

Обратна информация и данни за контакт

Ако срещате затруднения докато работите с https://www.ruopleven.bg или част от съдържанието му не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас на имейл ruo@ruopleven.bg и опишете проблема – това ще ни помогне да направим подобрения.

Данни за контакт с длъжностно лице, отговарящо за достъпността

За контакт с длъжностно лице по въпросите с достъпността на интернет страницата ни, може да използвате един от следните начини:

- чрез системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ;

- чрез центъра за административно обслужване на РУО-Плевен на ул. „Димитър Константинов“ № 23, ет. 3, ст. 328, гр. Плевен, ПК 5800, или чрез пощенска услуга на хартиен носител на същия адрес.

Процедура по прилагане

Сигнал на граждани или организации за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на РУО-Плевен се разглежда в сроковете определени по реда на АПК, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.

Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

В случай, че РУО-Плевен не отговори на сигнала в посочения по-горе срок  или не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала, гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). 

Данни за контакт с длъжностно(-и) лице(-а), отговарящо(-и) за достъпността и обработването на жалбите в Държавна агенция „Електронно управление“:

Жалбите могат да се подават по следните начини:

- на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;

-  чрез деловодството на ДАЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;

-  чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Регионално управление на образованието – Плевен, макар да се стреми да осигури съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Ако срещате затруднения докато работите с уебсайта или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и подобряваме достъпността му непрекъснато.

Дата на публикуване на уебсайта:

25.08.2021 г.

Дата на последната актуализация на уебсайта вследствие на съществено преработване съдържанието:

25.08.2021 г.