Харта на клиента

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПЛЕВЕН

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА

Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:   /п/
АЛБЕНА ТОТЕВА
Началник на Регионално управление
на образованието – Плевен
със Заповед № РД-08-155/ 04.03.2022 г.

Прилаганите стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират:

Лесен достъп и удобства в Центъра за административно обслужване (ЦАО)

Лесен достъп с обществен транспорт до ЦАО: гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов“ № 23, ет.3, ст. 328

·  Сградата, в която се помещава РУО-Плевен (на III и IV етаж) се намира в центъра на града, в близост до Областна администрация-Плевен, Общинска администрация – Плевен и Районен съд - Плевен.
·   Линии на градския транспорт: № 1, № 5, № 6, № 7, № 7А, № 9, № 31, № 33, № 44, № 57, № 91, № 93
Спирка: Професионална гимназия по облекло и текстил „Христо Бояджиев“ 
·  ЦАО е обособен в сградата на III-ти етаж.
·  В сградата се помещават и други държавни и частни институции.

Паркиране

·   платени паркинги в близост до ЦАО и места с режим „зелена зона“ на шосето пред сградата и около нея.

Удобно работно време

·  от 9:00 до 17:30 часа, без прекъсване 
·  В случаите, когато има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за:

·  Обозначителна табела с името на институцията е поставена отпред на сградата с адрес; на входа на сградата и на III-ти етаж, където се намира РУО; 
·  Указателни табели за лесен достъп до ЦАО са поставени на входа, на III-тия етаж и пред ЦАО. 
·  Табло с работните места и кадрите в РУО – Плевен;
·  Електронно табло във фойаето на III-ти етаж, с информация за предоставяните от РУО-Плевен административни услуги;
·  Табела за работното време;
·  мястото за заявяване и получаване на административни услуги.

За клиенти със специфични потребности:

·  осигурен е адаптиран достъп до ЦАО чрез обаждане на телефон 064/800954; 
·  сигнален бутон за повикване на служител за обслужване на място;
·  нашите служители от ЦАО ще Ви окажат необходимото съдействие по време на престоя Ви в сградата и в РУО-Плевен.

В ЦАО на Ваше разположение са:

·  столове, маси и пособия за попълване на документи
·  питейна вода и възможност за ползване на тоалетна
·  безплатен интернет
·  възможност за внасяне на държавни такси чрез ПОС терминално устройство, което работи с карти: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

Добра информираност, бърза и лесна комуникация

Нашите служители ще Ви се представят и ще Ви обслужат

·  любезно, с лично отношение, уважение и търпение;
·  при спазване на конфиденциалност;
·  с компетентност и професионализъм;
·  ще опазят данните и личната Ви информация, станали им известни при изпълнение на служебните задължения

Информация за услугите ни ще намерите:

·  на интернет страницата ни на адрес: https://www.ruopleven.bg/, в секция „Административни услуги“
·  на адрес: https://iisda.government.bg;
·  на място в ЦАО;
·  на електронното табло в сградата на РУО-Плевен на III етаж;
·  на хартиен носител, в брошури с описание на необходимите документи и срокове за предоставяне на съответната услуга.

Вашите въпроси можете да зададете на:

·  електронна поща – ruo@ruopleven.bg 
·  на телефонен номер - 064/800 954, където служителят от ЦАО ще Ви информира за контакти със служител, компетентен да отговори на поставените въпроси.

Съдействие на място в ЦАО ще получите от

Нашите служители в ЦАО и/или нашите експерти, които:
·  ще отговорят на въпросите Ви по повод обслужването;
·  ще Ви окажат помощ при попълване на документи за заявяване на услугата.

Ще бъдете уведомени за готовия резултат от заявената услуга Когато заявените от Вас документи са готови, ще бъдете уведомени на посочените от Вас телефон или електронен адрес.

Предимства на обслужването

Разглеждаме и отговаряме бързо на Ваши запитвания от общ характер

·  за устни запитвания на място или по телефона - в рамките на 20 минути
·  за писмени запитвания – до 5 работни дни

Бързо обслужване

В рамките на 20 минути:
· ще приемем Вашите документи;
· ще Ви предоставим готовите документи

Ще ви обслужим само на едно гише

В ЦАО няма да Ви се наложи за една услуга:
·  да посещавате повече от едно гише;
·  да посещавате два пъти едно и също гише.

Може да заявите ден и час за посещение в ЦАО или консултация

На тел.: 064/800954 или на електронен адрес: ruo@ruopleven.bg можете да заявите ден и час за консултация със служител от РУО или за посещение в ЦАО.

Моля, информирайте ни при проблеми във връзка с административното обслужване, като можете да подадете и сигнал, предложение или жалба:

На място в ЦАО

Стараем се да решим въпроса и да отстраним проблема веднага - в рамките на престоя Ви в ЦАО

·  обърнете се към служителите в ЦАО;
·  поискайте да Ви насочат или да Ви свържат с експерт по казуса;
·  при необходимост се обърнете към Началника на РУО или началниците на отдели.

Пишете ни

Вашите сигнали, предложения или жалби ще получат обективен отговор

Може да ги подадете:
·  На пощенски адрес: 5800, гр. Плевен, ул. “Димитър Константинов” № 23, ет. 3, стая 328;
·  на електронен адрес: ruo@ruopleven.bg;
·  устен сигнал на тел.: 064/ 800 954;
·  на място в РУО-Плевен
·  чрез сайта на РУО - Плевен: https://www.ruopleven.bg от раздел „Антикорупция“;
·  в обозначената кутия за мнения, предложения и препоръки в РУО-Плевен на III етаж.

Обадете ни се

Ще Ви изслушаме и уведомим каква реакция и в какъв срок да очаквате

  Професионално ще отговарим на въпросите Ви, точно и ясно в рамките на нашата компетентност.
За връзка с ЦАО:
·  Телефон: 064/800954 
·  Електронен адрес: ruo@ruopleven.bg

Информация за Вашата удовлетвореност

Всяка година до 1 април в секция „Административни услуги“ ще намерите публикуван

 Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите с:
·  получената и анализирана информация от обратната връзка;
·  резултатите от измерването на удовлетвореността и предприетите от нас действия за подобряване качеството на обслужване

Благодарим Ви за Вашето учтиво отношение и уважение при комуникацията с нас!

Хартата на клиента е утвърдена със Заповед № РД-08-332/ 27.04.2020г. на началника на Регионално управление на образованието - Плевен и е последно актуализирана със Заповед № РД-08-155/ 04.03.2022г., и е отворена за изменения и допълнения с цел подобряване качеството на административното обслужване в Регионално управление на образованието – Плевен.