Раздел "Нормативни документи"

Дата на обновяване: Вид: Нормативен документ: Изтегли
09.05.2022г. Наредби Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование , обн. ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г.,..., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 11.02.2022 г. изтегли
09.05.2022г. Наредби Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование - обн., ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., ..., доп. ДВ. бр.26 от 1 април 2022г изтегли
09.05.2022г. Закони Закон за достъп до обществена информация - обн. ДВ, бр.55 от 7 Юли 2000г.,... , изм. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2022г. изтегли
09.05.2022г. Закони Закон за предучилищното и училищното образование - обн. - ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., ..., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 3 май 2022 г. изтегли
05.12.2021г. Правилници Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието, обн. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017 г., .., изм. ДВ. бр.93 от 9.11.2021 г. изтегли
05.10.2021г. Други План за дейността на Регионално управление на образованието - Плевен за учебната 2021/2022 година изтегли
30.09.2021г. Наредби Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти - обн. ДВ, бр.61 от 02.08.2019 г.,.., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 24 септември 2021 г. изтегли
30.09.2021г. Закони Закон за физическото възпитание и спорта - обн., ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 18.01.2019 г., ..., изм. и доп., бр. 96 от 10.11.2020 г., в сила от 1.01.2021 г. изтегли
30.09.2021г. Закони Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - обн., ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г., ..., ., доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2021г. изтегли
30.09.2021г. Други Кодекс на труда изтегли
30.09.2021г. Наредби Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, Обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г.,..., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 24.09.2021 г. изтегли
30.09.2021г. Наредби Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план - Обн. ДВ. бр.94 от 4.12.2015 г., ..., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 10 септември 2021 г. изтегли
30.09.2021г. Наредби Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование - обн. - ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г. ,..., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 6.07.2021 г. изтегли
30.09.2021г. ПМС и РМС РЕШЕНИЕ № 523 на МС от 22.07.2021 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година изтегли
30.09.2021г. Закони Закон за професионалното образование и обучение, Обн., ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г., ..., изм. ДВ. бр.21 от 13 март 2020 г. изтегли
30.09.2021г. Наредби Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител" Обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., ..., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 5 февруари 2021 г. изтегли
30.09.2021г. Наредби Наредба № 24 от 05.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план - обн. - ДВ, бр. 90 от 15.11.2019 г.,.., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 18 май 2021 г. изтегли
30.09.2021г. Наредби Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда - обн. - ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г., ..., изм. ДВ. бр.77 от 16 септември 2021г. изтегли
30.09.2021г. Наредби Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование - обн. - ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., ..., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 10 септември 2021 г. изтегли
09.06.2021г. Други Вътрешни правила за организацията по приемането, обработването, съхранението, унищожаването на декларациите за имущество и интереси, воденето на регистъра им, реда за извършване на проверката им, за установяване конфликт на интереси и за защита за служителите по трудово правоотношение в РУО-Плевен и за директорите на образователните институции в област Плевен изтегли
22.11.2020г. Наредби Наредба за приобщаващото образование - oбн. ДВ. бр.86 от 27.10.2017 г., ..., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27.10.2020 г. изтегли
03.11.2020г. Наредби Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка - обн. - ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г.; ..., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 11.09.2020 г. изтегли
03.11.2020г. Наредби Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка - обн. - ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 08.12.2015 г.; ....; изм. и доп. ДВ. бр.79 от 8.09.2020 г. изтегли
03.11.2020г. Наредби Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила изтегли
03.11.2020г. Наредби Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование - обн. ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г., ..; изм. и доп. ДВ. бр.87 от 9.10.2020 г. изтегли
08.09.2020г. Наредби Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала - обн. ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г.; ..., изм. и доп., бр. 39 от 28.04.2020 г. изтегли
08.09.2020г. Наредби Наредба № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация - Обн. - ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г. изтегли
08.09.2020г. Наредби Наредба № 8121з-194 от 21.02.2019 г. за определяне на реда за взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия с участие на деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията изтегли
09.02.2020г. Наредби Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания, издадена от МЗ, посл. изм. и доп. ДВ. бр.11 от 02 февруари 2018 г. изтегли
09.02.2020г. Наредби Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование - Обн. - ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., в сила от 11.10.2016 г.; изм. и доп., бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г. изтегли
09.02.2020г. Наредби Наредба № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение) - Обн. - ДВ, бр. 70 от 11.09.2015 г., в сила от 11.09.2015 г.; изм. и доп., бр. 40 от 15.05.2018 г., в сила от 15.05.2018 г. изтегли
09.02.2020г. Наредби Наредба № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години - обн. - ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г., в сила от 10.07.2018 г.; изм. и доп., бр. 77 от 01.10.2019 г. изтегли
09.02.2020г. ПМС и РМС Постановление № 100 на МС от 08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (Загл. изм. - ДВ бр. 82 от 2019 г.) Обн. - ДВ, бр. 50 от 15.06.2018 г.; изм. и доп., бр. 82 от 18.10.2019 г изтегли
09.02.2020г. ПМС и РМС Решение № 713 на Министерския съвет от 29 ноември 2019 г. за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2019/2020 година изтегли
09.02.2020г. Наредби Наредба № 1 за учебно-изпитните програми за държавни зрелостни изпити, изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г. изтегли
09.02.2020г. Наредби Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език, Обн. - ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г. изтегли
09.02.2020г. Наредби Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити -обн. - ДВ, бр. 46 от 28.05.2004 г.; в сила от 28.05.2004; отм., бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г., продължава да се прилага през учебната 2016 - 2017 г., учебната 2017 - 2018 г., учебната 2018 - 2019 г., учебната 2019 - 2020 г. и през учебната 2020 - 2021 г. за учениците по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО изтегли
09.02.2020г. Наредби Наредба № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование - Обн. - ДВ, бр. 10 от 27.01.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм., бр. 29 от 07.04.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм. и доп., бр. 36 от 27.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г. изтегли
09.02.2020г. ПМС и РМС Постановление № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование - обн. - ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 28.12.2017 г.; изм. и доп., бр. 12 от 08.02.2019 г., в сила от 08.02.2019 г. изтегли
09.02.2020г. Инструкции Инструкция за провеждане на целодневна организация на учебния ден изтегли
09.02.2020г. Наредби Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, обн. в ДВ, бр. 96 от 21.11.2014 г. изтегли
09.02.2020г. Наредби Наредба № 1 от 17.05.2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища, изм. и доп., бр. 43 от 08.06.2012 г. изтегли
09.02.2020г. Правилници Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата - обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г. изтегли