Архив на съобщения от раздел "Признаване на документи, издадени от училища на чужди държави"

Валидност: Публикувано на: Относно: Експерт: Прикачен файл
31.12.2018г. 20.10.2017г.

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - Обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г.

Михайлова, Маргарита изтегли
31.12.2018г. 20.10.2017г.

Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование - Обн. - ДВ, бр. 75 от 15.09.2017 г., в сила от 15.09.2017 г.

Михайлова, Маргарита изтегли