Текущи "Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст"

Дата на публикуване:25.04.2022г.

Проведени междуинституционални срещи за преодоляване на отпадането на учениците от училище

     Прочети
Дата на публикуване:28.01.2022г.

Родителят – пълноценен участник в образованието, възпитанието и социализацията на децата и учениците - Областен форум „Заедно в предизвикателствата на ОРЕС“, проведен на 26.01.2022 година

     Прочети
Дата на публикуване:30.11.2021г.

Реализирани дейности по Механизма за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст

     Прочети
Дата на публикуване:23.11.2021г.

Екипите за обхват по Механизма за съвместна работа на институциите за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст -75 екипа за област Плевен бяха обучени за приложение на „МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНТЕГРИРАНА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ И РЕСУРСИТЕ НА ДЕТЕ В РИСК“

     Прочети
Дата на публикуване:09.07.2021г.

Добри практики за работа по Механизма за обхват, споделени от Обединено училище "Отец Паисий" с. Радомирци, община Червен бряг

     Прочети
Дата на публикуване:25.10.2019г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 на МС от 08.06.2018 г., изменено и допълнено с ПМС № 259 от 14.10.2019 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
Обн. - ДВ, бр. 50 от 15.06.2018 г.; изм. и доп., бр. 82 от 18.10.2019 г.

     Прочети
Дата на публикуване:16.09.2019г.

Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите "Социално подпомагане" по отношение осигуряването на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците

     Прочети