Текущи новини

Дата на публикуване:27.05.2022г.

Обяви за конкурси за експертни длъжности в дирекция "Инспектиране" в Национален инспекторат по образованието

Дата на публикуване:18.05.2022г.

Подаване на заявления от учениците в VII клас, желаещи да полагат изпит за проверка на способностите, за кандидатстване за прием в VIII клас в профили "Изобразително изкуство", "Музика" и "Физическо възпитание и спорт"

Дата на публикуване:18.04.2022г.

Информация относно реда за приемане на заявления на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, за продължаване на образованието в VIII клас през учебната 2022/2023 година

Дата на публикуване:18.04.2022г.

Информация относно реда за приемане на заявления на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО във връзка с продължаване на образованието в VIII клас през учебната 2022/2023 година

Дата на публикуване:15.04.2022г.

Лазарки да попеят, да попеят и да потропнат, на свят ден, Лазаровден!

Дата на публикуване:12.04.2022г.

Информация и ресурси за обучение на деца, ученици, възрастни търсещи и получили закрила

Дата на публикуване:04.04.2022г.

Насоки за желаещите украинци да работят като учители в България

Дата на публикуване:01.04.2022г.

Отчитане качеството на административното обслужване в РУО-Плевен (за 2021 г.)

Дата на публикуване:01.04.2022г.

Информация за приемане и обучение на деца и ученици, търсещи и получили закрила 

Дата на публикуване:31.03.2022г.
Областна конференция по предучилищно и начално училищно образование “Детската градина и училището – вълшебният свят на децата и учениците”, посветена на 140 години предучилищно образование в България
Брой страници: 2