Архив на новини

Дата на публикуване:27.05.2022г.

Обяви за конкурси за експертни длъжности в дирекция "Инспектиране" в Национален инспекторат по образованието

Дата на публикуване:18.05.2022г.

Подаване на заявления от учениците в VII клас, желаещи да полагат изпит за проверка на способностите, за кандидатстване за прием в VIII клас в профили "Изобразително изкуство", "Музика" и "Физическо възпитание и спорт"

Дата на публикуване:26.04.2022г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието – Плевен

Дата на публикуване:26.04.2022г.

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността „старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), в Регионално управление на образованието – Плевен

Дата на публикуване:19.04.2022г.

Публикувана е Концепция за процедура „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Дата на публикуване:18.04.2022г.

Информация относно реда за приемане на заявления на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, за продължаване на образованието в VIII клас през учебната 2022/2023 година

Дата на публикуване:18.04.2022г.

Информация относно реда за приемане на заявления на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО във връзка с продължаване на образованието в VIII клас през учебната 2022/2023 година

Дата на публикуване:15.04.2022г.

Лазарки да попеят, да попеят и да потропнат, на свят ден, Лазаровден!

Дата на публикуване:12.04.2022г.

Информация и ресурси за обучение на деца, ученици, възрастни търсещи и получили закрила

Дата на публикуване:08.04.2022г.

Обявление за конкурс за заемане на длъжността "старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти" в отдел "Организационно-методическа дейност и контрол", в Регионално управление на образованието - Плевен

Брой страници: 68