Текущи новини

Дата на публикуване:10.03.2022г.
Кратък текст на новината:

Прием и обучение на деца и ученици, търсещи или получили международна или временна закрила


Съдържание на новината:

           Във връзка с писмо на акад. Николай Денков-министър на образованието и науката, свързано със ситуацията в Украйна и активирането на Директива 2001/55/ЕО за временна закрила, Ви информираме, че към областните управители са създадени кризисни щабове, в които са включени и представители на регионалните управления на образованието (РУО). Изпълнение на дейностите по:

           Процедура за насочване и записване на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища

  1. Насочването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за прием и обучение в държавните и в общинските детски градини и училища може да се осъществява след:

          1.1. подаден документ от родител/настойник/попечител/представител на детето или ученика за получаване на международна или временна закрила до Държавната агенция за бежанците (ДАБ) и нейните поделения в страната;

           1.2. предоставен личен номер на чужденец (ЛНЧ) на детето или ученика, вписан в регистрационна карта на родител/настойник/попечител/представител на детето или ученика, ако детето или ученикът са под 14-годишна възраст, съответно вписан в самостоятелна регистрационна карта – над 14-годишна възраст.

  1. Записването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в държавните и в общинските детски градини и училища може да се извърши след:

        2.1. насочване от началника на РУО на детето или ученика за прием и обучение в съответната детска градини или училище, след подадено заявление по образец от родителя настойника/попечителя/представителя на детето или ученика  – заявленията се подават на място в РУО-Плевен или на електронен адрес: ruo@ruopleven.bg. На сайта на РУО-Плевен е публикуван електронен файл заявление по образец от родителя настойника/попечителя/представителя на детето или ученика;

       2.2. представен в детската градина или училището медицински документ от първичен медицински преглед на детето или ученика, че е клинично здраво, издаден от личен лекар, избран от родителя настойника/попечителя/представителя на детето или ученика, или от лекар в поделенията на ДАБ;

         2.3. провеждане на събеседване и насочване на детето или ученика в определена подготвителна група на задължителното предучилищно образование или в определен клас на училищното образование, когато детето или ученикът не притежава документ за завършен клас, етап или степен на образование, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила (обн., ДВ, бр. 32 от 21.04.2017 г.).

За допълнителна информация и въпроси, свързани с приема и обучението на лицата, търсещи или получили международна или временна закрила, можете да се свържете с експерти от РУО-Плевен:

- г-н Добромир Петков – старши експерт АИ в РУО-Плевен, владеещ английски език, за предоставяне на допълнителна информация при необходимост във връзка с приема и обучението на децата и учениците в държавните и в общинските детски градини и училища – тел. 064/800 912;

- г-жа Маруся Додова – старши експерт по предучилищно образование в РУО-Плевен, владеещ руски език, за предоставяне на допълнителна информация при необходимост във връзка с приема и обучението на децата и учениците в държавните и в общинските детски градини и училища – тел. 064/841 276;

- г-жа Даниела Бачовска-Кожухарова – началник на отдел ОМДК в РУО-Плевен, владеещ руски език, за предоставяне на допълнителна информация при необходимост във връзка с приема и обучението на децата и учениците в държавните и в общинските детски градини и училища – тел. 064/800 954 – централа.

 

Образец на заявлението за постъпване на деца и ученици, търсещи или получили международна или временна закрила, в българска детска градина или училище - ТУК

 


Публикувано от:
Михайлова, Маргарита
Старши експерт по информационно осигуряване