Текущи новини

Дата на публикуване:01.04.2022г.
Кратък текст на новината:

Отчитане качеството на административното обслужване в РУО-Плевен (за 2021 г.)


Съдържание на новината:

В изпълнение на чл. 24 от Наредбата за административното обслужване е изготвена Анкетна карта за проучване мнението на гражданите относно административното обслужване в Регионалното управление на образованието - Плевен. В съответствие с извършваните от РУО административни услуги, Анкетната карта е предоставена на служителите, които осъществяват контакт с потребителите на административни услуги за изразяване на мнение, предложение, похвала или възражение от страна на потребителитe. При прегледа на попълнените през 2021 година 20 броя анкетни карти за измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РУО-Плевен е установено следното:

 • На въпрос №1 „Качествена и ефикасна ли е комуникацията със служителите на РУО-Плевен?“ отговорите са „да“ - 100%;
 • На въпрос №2 „Сведено ли е времето за обратна връзка (време нужно за обработването/връщането на информация/документ/услуга и др. на потребителя) до минимум?“ отговорите са: „да“ - 85%, „не“ – 15%;
 • На въпрос №3 „Служителите на РУО - Плевен предоставят ли Ви необходимата информация по лесен и разбираем начин?“ отговорите са „да“ 80%, „не“ – 20%;
 • На въпрос №4 „Облекчават ли се административните процедури, когато е възможно?“ отговорите са „да“ - 85%, „не“ – 15%;
 • На въпрос №5 „Предоставени ли са различни форми за достъп до административни услуги и информацията за тях? отговорите „да“ са 100%;
 • На въпрос №6 „Считате ли, че сте неудовлетворени от служителите при предоставянето на информация/услуга? Ако „да“, моля обосновете своя отговор“. 100% от анкетираните са доволни от предоставената информация/услуги;
 • На въпрос №7 „Като цяло по скалата от 1 до 5 колко сте доволни от административното обслужване на РУО - Плевен?“ 45% са доволни и 55% са много доволни;
 • На въпрос №8 „От къде научихте за предоставяните от РУО - Плевен административни услуги?“ отговорите са: 40% по телефона, 30% на място, 25% от познати, 20% от сайта на РУО.
 • На въпрос №9 „Бързо ли открихте информацията за необходимата Ви административна услуга?“ с отговор „да“, 100% ;
 • На въпрос №10 „Предоставената информация беше ли разбираема за Вас?“ отговорите са „да“ 100%;
 • На въпрос №11 „Вие сте мъж/жена“ отговорите са 40% мъже, 60% жени;
 • На въпрос №12 „На възраст между?“ Под 20 години са 5%, 55% на възраст 20-30 години, 30% 30-40 години, 10% 40-50 години;
 • На въпрос №13 „Вашето образование е:“ отговорите са - 20% средно, 50% бакалавър, 30% магистър;
 • На въпрос №14 „Моля, ако имате препоръки и/или забележки относно подобряването на административното обслужване на институцията, да ги посочите“. В анкетите не са отразени препоръки или забележки.

Публикувано от:
Петков, Добромир
Старши експерт по анализ на информацията