Текущи новини

Дата на публикуване:18.04.2022г.
Кратък текст на новината:

Информация относно реда за приемане на заявления на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО във връзка с продължаване на образованието в VIII клас през учебната 2022/2023 година


Съдържание на новината:

Уважаеми ученици и родители,

Съгласно графика на дейностите по насочване на ученици със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуални учебни програми с поставена оценка с качествен показател за първи учебен срок, които ще получат удостоверение за завършен VII клас /по чл. 120, ат. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование/, родителят/лицето, което полага грижи за детето подава заявление до Директора на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) - Плевен в периода от 03.05.2022 г. до 21.05.2022 г.                 

На сайта на РЦПППО - Плевен, в рубриката "Допълнителна подкрепа" на адрес: https://rcpleven.com/home.htm е публикуван образец на заявление, което родителите могат да разпечатат и попълнят. При необходимост от техническа помощ, може да потърсите съдействие от страна на директора на училището, в което се обучава ученикът в VII клас през настоящата учебна година.

Необходими документи:

  • попълнено и подписано заявление образец;
  • оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
  • копия на документи, съдържащи информация за здравословното състояние (ТЕЛК, НЕЛК, протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия, др.) и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика.      

Изброените необходими документи към заявлението могат да бъдат подадени чрез лицензиран пощенски оператор до РЦПППО – Плевен на адрес гр. Плевен, ул. „Георги Кочев“, № 66, както и да  бъдат представени на място в РЦПППО .

Комисията не насочва ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за основно образование и съответно се оценяват с количествен показател.


Публикувано от:
Михайлова, Маргарита
Старши експерт по информационно осигуряване