Текущи новини

Дата на публикуване:18.04.2022г.
Кратък текст на новината:

Информация относно реда за приемане на заявления на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, за продължаване на образованието в VIII клас през учебната 2022/2023 година


Съдържание на новината:

Уважаеми ученици и родители,

Съгласно графика на дейностите по приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип, учениците подават заявления до председателя на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства в периода от 03.05.2022 г. до 21.05.2022 г., включително.

 На сайта на РУО – Плевен е публикуван образец на заявление, което може да разпечатате и да попълните. Заявлението може да изтеглите от ТУК. При необходимост от техническа помощ, може да потърсите съдействие от страна на директора на училището, в което се обучава ученикът в VII клас през настоящата учебна година.

Необходими документи, съпътстващи заявлението:

  1. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;
  2. служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип - за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип.
  3. нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.

Информацията за срочните оценки на учениците от първия учебен срок се осигурява служебно.

Изброените необходими документи към заявлението могат да бъдат подадени в РУО-Плевен, адрес гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов“ № 23, етаж 3, стая № 323  при ст. експерт по приобщаващо образование – Росица Ненчева, тел: 0879539018, всеки ден от 03.05.2022 г. до 21.05.2022 г.  от 9,00 ч. до 17,30 ч.

При подаване на документите учениците с хронични заболявания, с физически  и сензорни нарушения, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от  домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип СЕ ЯВЯВАТ С ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ.

 


Публикувано от:
Михайлова, Маргарита
Старши експерт по информационно осигуряване