Текущи новини

Дата на публикуване:07.06.2022г.
Кратък текст на новината:

Информация за провеждане на изпитите от Национално външно оценяване в VII клас през учебната 2021/2022 година


Съдържание на новината:

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ  И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

През учебната 2021/2022 година изпитите от Национално външно оценяване за учениците от VII клас, ще се проведат на:

  • 14 юни 2022 година – по Български език и литература;
  • 16 юни 2022 година – по Математика
  • 17 юни 2022 г. – по чужд език (по желание на ученика).

Началото на изпитите е от 10,00 часа.

Изпитите от НВО се полагат в училището, в което учениците се обучават. Явяват се в сградата на училището, не по-късно от 9,30 часа, като носят документ за самоличност (лична карта/ученическа лична карта/ученическа книжка/задграничен паспорт). 

Учениците, които писмено са заявили желание за полагане на изпит по чужд език (английски език) се явяват в училището, в което се обучават или в училището-център, което е посочено в служебната бележка за допускане.

Информация за мястото за полагане на изпитите (БЕЛ, математика и чужд език) ще получите от служебна бележка, предоставена от директора на училището - до 10.06.2022 година.

В деня на изпита учениците пишат с черен цвят на химикалката, ползват черен молив и гума, а за изпита по математика - и линия, пергел, триъгълник.

Изпитите по БЕЛ и по математика се провеждат в две части с продължителност: част първа - 60 минути и част втора – 90 минути. По време на изпитите, учениците могат да напуснат сградата и залата не по-рано от първите 60 минути на част първа, както и по всяко време след това, в случай че са приключили окончателно и са предали надлежно запечатана изпитната си работа. Когато частта е с продължителност 90 минути, излизането от изпитната зала е възможно след изтичане на първите 60 минути от работата върху съответната част.

За ученици със специални образователни потребности, които работят в индивидуални зали с консултант, продължителността на изпитите се удължава до 30 минути, спрямо продължителността на част първа и до 50 минути, спрямо продължителността на част втора.

Максималният брой точки от изпитите е 100. Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата. Резултатът от националното външно оценяване в края на VII се изразява само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка.

Резултатите от НВО по БЕЛ и по математика ще бъдат обявени до 28 юни 2022 г. на страницата на МОН, на адрес: https://infopriem.mon.bg. Всеки ученик ще има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището.

За учениците, заявили желание да положат изпит за проверка на способностите по музика, изпитът ще се проведе на 22 юни 2022 г. от 9,00 часа в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Пордим, по график, определен от училището. Обявяването на резултатите от изпита е до 28 юни 2022 г.

С резултатите от изпитите от НВО по БЕЛ, математика и изпитите за проверка на способностите се осъществява приемането на учениците в VIII клас на места по държавен план-прием за учебната 2022/2023 година.

На всички кандидат-гимназисти пожелаваме успешно представяне на изпитите.

Регионално управление на образованието - Плевен

 


Публикувано от:
Михайлова, Маргарита
Старши експерт по информационно осигуряване