Текущи съобщения от раздел "Проекти"

Валидност: Публикувано на: Относно: Експерт: Прикачен файл
31.05.2022г. 11.04.2022г.

Проект "Образование за утрешния ден" - стартиране изпълнението на Дейност 3.3 Обучения за програмиране/кодиране, кибер сигурност, защита на интелектуална собственост и др.

Петков, Добромир
15.09.2022г. 08.04.2022г.

Проект  BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 

Ненчева, Росица изтегли
30.12.2022г. 15.03.2022г.

Обявена е за кандидатстване процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.019 "Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование", Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

Михайлова, Маргарита
12.09.2022г. 22.11.2021г.

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Михайлова, Маргарита
Брой страници: 3