Административни услуги и образци на документи

Удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави - № 916

адрес на услугата в Административния регистър: https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/45578

Уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС - № 1647

адрес на услугата в Административния регистър: https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/47147 

Издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави - № 2870

адрес на услугата в Административния регистър: https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/96533

Издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием - № 2875

адрес на услугата в Административния регистър: https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/97510

Издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити - № 2826

адрес на услугата в Административния регистър: https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/94376

Предоставяне на достъп до обществена информация

адрес на услугата в Административния регистър: https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/19481

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Издаване на удостоверение за осигурителен доход по образец (УП-2) - № 2134

адрес на услугата в Административния регистър: https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/45524

Издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигуряваните лица  по образец (УП-3) - № 2133

адрес на услугата в Административния регистър: https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/47150

Цени на пощенските услуги, предоставяни от лицензиран пощенски оператор

Страни по конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование

Списък на държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ по граждански дела, предвиждащи освобождаване от легализация на документи

Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави - № 916

Отчитане качеството на административното обслужване в РУО-Плевен (за 2021 г.)

Протокол за приемане на устно заявление за издаване на уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС - №1647

Брой страници: 3