Адрес: гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" № 23 Телефон: 064/800 954 - тел. централа e-mail: ruo@ruopleven.bg

    Регионално управление на образованието – Плевен е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование, която се управлява и представлява от началник. Регионално управление на образованието създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта.

    Съгласно чл. 253 (2) от ЗПУО, устройството и функциите на регионалните управления на образованието, както и областите, на чиято територия те осъществяват дейността си, се определят с Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието (ПУФРУО), издаден от министъра на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 13 от 7 Февруари 2017 г. Съгласно чл. 12. (1) от ПУФРУО според разпределението на дейностите администрацията на регионалното управление на образованието е обща и специализирана.

   Общата администрация е организирана в отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" (АПФСИО) и подпомага и технически осигурява дейността на началника на РУО, на специализираната администрация, както и осъществява дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица и контрол в рамките на функционалната си характеристика.

   Специализираната администрация е организирана в отдел "Организационно-методическа дейност и контрол" (ОМДК) и подпомага дейността на началника на РУО, като организира, подпомага методически и контролира институциите в системата на предучилищното и училищното образование в рамките на функционалната си характеристика.

   Отделите си взаимодействат при задачи, които изискват обмен на информация и съчетаване на компетенциите.

  Административното обслужване се осъществява от служител от отдел АПФСИО, в Центъра за административно обслужване (ЦАО), намиращ се в сградата на Регионално управление на образованието - Плевен, на адрес: гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" №23, етаж 3, стая 328. Работното време на ЦАО е от 09:00 часа до 17:30 часа, без прекъсване, всеки работен ден.

 

Длъжностно лице по защита на личните данни:

Елена Златева

електронна поща: ezlatevaa@abv.bg

ИмеФамилияДлъжностТелефон / e-mailПриемно време
АлбенаТотеваНачалник на РУО 064/800 954 - централа
ДаниелаБачовска-КожухароваНачалник на отдел "Организационно-методическа дейност и контрол"064/800954
СнежанаГеоргиеваСтарши експерт по организация на средното образование064/841 275
КалинкаКириловаСтарши експерт по организация на средното образование064/841 275
МарусяДодоваСтарши експерт по предучилищно образование064/841 276
ВиолетаВасилеваСтарши експерт за обучението в начален етап064/800206
НинаДимчеваСтарши експерт по български език и литература064/841 271
ПавелПетровСтарши експерт по математика064/841 274
незаета-Старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия
незаета-Старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти
ЯнаЛичеваСтарши експерт по природни науки и екология064/800206
РосицаНенчеваСтарши експерт по приобщаващо образование064/ 841 276
незаета-Старши експерт по професионално образование и обучение
незаета-Началник на отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване"
ДобромирПетковСтарши експерт по анализ на информацията064/800 912
МаргаритаМихайловаСтарши експерт по информационно осигуряване064/800 912
РосицаПетковаСтарши експерт по финансово осигуряване064/841 271
незаета-Юрисконсулт
ВиолинСтояновГлавен счетоводител064/841 277
ЕмилияГерговаГлавен специалист - човешки ресурси064/841273
БиянаМариноваСтарши специалист - касиер064/800 954